Công ty CP Công nghệ Hành chính Đại Việt

QUY TRÌNH SỐ HÓA TÀI LIỆU

Thu thập, phân loại

Scan tài liệu

Nhập dữ liệu

Kiểm tra

Tích hợp dữ liệu

GIẢI PHÁP SỐ HÓA TỔNG THỂ

Chỉnh lý tài liệu - Số hóa tài liệu - Quản lý tài liệu điện tử

Thông tin liên hệ

0901701999 - https://daivietsohoa.vn - contact@dvcg.vn